Looking to add fauna to biorb with opal ula. Low tech/no tech tank.